Kurz Klinická fyzioterapie ve sportovní praxi

01.03.2020

Kurz Klinické fyzioterapie ve sportovní praxi je rozdělen na 3 Moduly (A, B, C). Jednotlivé moduly na sebe plynule navazují. Vzdělávací program je určen primárně pro studenty fyzioterapie z důvodu doplnění sportovní problematiky, která se při studiu v osnovách a sylabech příliš nevyskytuje. Empirický kurz je veden Bc. Vladislavem Prokůpek a Bc. Radkem Šťastným.

Modul A - Myofasciální řetězení, svalové poranění, modifikovaná trupová stabilizace a silová vytrvalost.

Obsah:

Kurz popisuje využití fyzioterapie ve sportovní praxi. Modul A popisuje propracované využití myofasciálních technik a empirických zkušeností myofasciálního řetezení bolesti, které jsou využívány jednak u běžné sportující populace, tak v profesionálních sportovních klubech u nás v republice i v zahraničí. Mezi myofasciální techniky řadíme vyšetření a ošetření fasciální adheze a omezené posunlivosti, vyšetření a ošetření TrPs neurofyziologickým či lokálním přístupem. Další probíranou problematikou jsou svalová poranění, kde student porozumí vyšetření i ošetření svalého poranění v akutní i chronické fázi. Nadále budou popsány prvky modifikované trupové stabilizace na podkladě jednotlivých sportů s využitím silové vytrvalosti.

Časová dotace: 1 den (8h)

Kapacita: 20 studentů
Modul B - Mobilizační a manipulační prvky pro periferii, osový orgán a viscerál, prevence sportovních poranění akutní i chronické, přípravana před tréninkovou jednotkou a sportovní zátěží.

Obsah:

Kurz navazuje na Modul A. Po absolvování myofasciálních technik je student schopen přesunout své působení do vyššího modulu a zaměřit se na mobilizační a manipulační techniky pro periferii tzn. oblast dolních a horních končetin, osového orgánu a žeber. Další kapitola bude zaměřena na mobilizační a manipulační prvky viscerálního systému a vysvětlení možného řetezení mezi orgánem a pohybovým aparátem. Nadále bude vysvětlena prevence sportovních poranění a to jak akutních, tak repepetitivních (chronických). Poslední kapitola Modulu B se věnuje přípravě jedince či skupiny před tréninkovou jednotkou nebo sportovní zátěží.

Časová dotace: 1 den (8h)

Kapacita: 20 studentů 
Modul C - Modifikovaná Reciproční inhibice, Terapie pomocí napínacích manévrů, urychlení léčby sportovních úrazú a pooperačních stavů, prvky regenerace a rekondice.

Obsah:

Poslední Modul C Klinické fyzioterapie ve sportovní praxi se věnuje manuálním neurofyziologickým technikám mezi, které patří předveším terapie pomocí modifikované Reciproční inhibice a Terapie pomocí napínacích manévrů pro PNS. Vysvětluje možné neurologické drážení a klinické rozlišení mezi radikularním a pseudoradikulárním drážděním. Další kapitola se zabývá urychlením léčby sportovních úrazů a pooperačních stavů (LCA, SLAP léze, svalové ruptury, entezopatie, ...)
Poslední část modulu je věnovaná prvkům regenerace a rekondice a to ve smyslu jejich náplně a plánování do trénikového cyklu/programu.

Časová dotace: 1 den (8h)

Kapacita: 20 studentů